Nota de informare pentru protecția datelor cu caracter personal

Nota de Informare pentru membrii/ simpatizanții  Partidului Uniunea Salvați România

Versiunea 4.0 din 30 iunie 2021

1. DATE DESPRE OPERATORUL DE DATE

PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic înscris la poziția 125 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în București, Sos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 36420951, cont bancar RO44 BTRL RONC RT04 7877 7964 deschis la Banca Transilvania e-mail contact@usr.ro, website www.usrplus.ro, (denumit în continuare “USR”).

USR are calitatea de operator de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018.

Începând cu data de 16.04.2021 Partidul PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate), partid politic înființat potrivit legii a fuzionat prin absorbție cu Partidul USR.

Operatorul USR se angajează sa respecte drepturile si libertățile persoanelor fizice si se angajează sa protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținătorilor, votanților, alegatorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum si a oricăror categorii de persoane fizice ale căror date personale le prelucram in scopul realizării obiectivelor.

Aceasta este nota de informare generala privind datele cu caracter personal pentru întreaga activitate a Partidului Uniunea Salvați Romania referitoare la membrii si simpatizanții acestuia.

In afara de aceasta nota de informare generala, Partidul Uniunea Salvați Romania mai are si note specifice de informare generala privind datele cu caracter personal pentru alte domenii, cum ar fi de ex. cea pentru resurse umane și personal.

Partidul se angajează să implementeze și să adopte principiile enunțate în aceasta nota de informare a membrilor si simpatizanților săi.

Această nota de informare generala a fost publicată și conține informațiile prevăzute de prevederile articolelor 13 și 14 din RGPD.

Partidul va prelucra datele membrilor și simpatizanților săi  în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), Legea nr. 190 / 2018 și legislația aferentă. Această nota de informare generala poate suferi modificări/actualizări.

1. INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Partidul UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic înscris la poziția 125 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Bld. Aviatorilor, Nr. 9, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 36420951, cont bancar RO33 UGBI 0000 1320 2425 7RON, deschis la Garanti Bank, e-mail contact@usr.ro, website www.usr.ro, reprezentat legal prin Dl. Ilie-Dan BARNA, în calitate de Președinte (denumit în continuare “USR”)

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal USR: Teodora Stoian

Adresă e-mail: dpo@usr.ro

PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARTITATE este un partid politic înscris la poziția 181 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Str. Finlanda, Nr. 15, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 40337570, cont bancar RO20 RNCB 0085 1619 7339 0001, deschis la Banca Comercială Română, e-mail contact@ro.plus, website: www.ro.plus, reprezentat legal prin Dl. Dacian-Julien CIOLOȘ, în calitate de Președinte (denumit în continuare “PLUS”)

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal PLUS: Andrei Lupu

Adresă e-mail: dpo@ro.plus

USR și PLUS au calitatea de operatori în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018. De asemenea, arătăm că cele două partide au constituit alianța electorală ”Alianța 2020 USR PLUS”, conform art. 7 și următoarele din Legea nr. 33/2007 și a protocolului electoral, astfel că această alianță electorală va avea calitatea de operator de date cu caracter personal, fiind constituită din cele două partide menționate anterior.

USR, PLUS, precum și ”Alianța 2020 USR PLUS” vor fi numite în continuare, împreună, “Operatorii”.

2. INFORMATII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări despre această notificare sau pentru mai multe informații despre modul în care utilizăm datele dvs. sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la:

DPO USR: București, Șos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1

Email: dpo@usrplus.ro

2. INTRODUCERE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”), precum și art. 9 din Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”) și art. 6 alin. (4) și (5) din OUG nr. 6/2019 (denumit în continuare ”OUG”), Operatorii în calitate de partide politice se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce le revin în baza Regulamentului, a Legii și a OUG, precum și drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament.

În acest sens, Operatorii pun la dispoziția dumneavoastră prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul completării si semnării listei de susținători pentru alegerile locale din anul 2020.

I. LISTA DE SUSȚINĂTORI

1. Scop prelucrare date cu caracter personal și temei legal

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor. Prezenta secțiune descrie scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, persoana vizată dându-și consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific arătat în această secțiune. Prin completarea și semnarea listei de susținători, persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatori. Arătăm faptul că prezenta informare respectă şi prevederile legislației interne, respectiv art. 9 din Lege.

Scopul specific pentru care persoana vizată își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea și semnarea listei este susținerea listei de candidați propusă de alianța electorală ”Alianța 2020 USR PLUS” la alegerile locale din anul 2020.

De asemenea, Operatorii colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în scopul utilizării lor în campaniile politice, precum și în orice alte activități politice prezente şi viitoare pe care le vor derula împreună sau separat, pe perioada de colectare și stocare, conform prezentei informări. Operatorii prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării campaniei de susținere a candidaților români din partea alianței electorale “Alianța 2020 USR PLUS” la alegerile locale din anul 2020.

Ca partide politice înregistrate în România, Operatorii au un rol fundamental în realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional sau de dreptul internațional public ori funcționarea sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democrației.

2. Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare își dă consimțământul persoana fizică vizată, care va completa și semna lista de susținători și care vor fi colectate și prelucrate de Operatori sunt următoarele: semnătură, nume, prenume, data nașterii, denumire act de identitate, număr act de identitate, serie act de identitate.

3. Entitate abilitată (Operatorii) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați oricăruia dintre operatorii enumerați în preambul, respectiv: Responsabil date USR – Teodora Stoian, e-mail dpo@usr.ro, Responsabil date PLUS – Andrei Lupu, e-mail dpo@ro.plus.

4. Drepturile persoanei vizate

Operatorii vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, Bld. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, București, Sector 1).

5. Perioada pentru care datele sunt stocate

Datele astfel colectate prin intermediul acestui tabel vor fi stocate de Operatori la sediul operatorului USR, pe toată perioada anterioară depunerii la Biroul Electoral Central și pentru o perioadă de 6 luni de la ziua de referință, conform art. 6 alin. (5) din OUG.

6. Aspecte privind transmiterea datelor astfel colectate către terți

Datele cu caracter personal astfel colectate vor fi transmise la Biroul Electoral Central, conform art. 16 alin. (4) și următoarele din Lege, spre verificare în vederea susținerii listei de candidați a alianței electorale ”Alianța 2020 USR PLUS” la alegerile locale din anul 2020.

7. Aspecte privind arhivarea și ștergerea datelor cu caracter personal

Datele sunt arhivate în format fizic la sediile operatorului USR pe toată perioada de strângere de semnături, anterior depunerii la Biroul Electoral Central. Operatorii vor adopta măsuri de securitate tehnică și organizatorică privind arhivarea listelor de susținători anterior depunerii la Biroul Electoral Central, în acest sens listele urmând a fi păstrate într-un dulap cu destinație specială, încuiat cu cheie. Accesul la acest dulap va fi limitat membrilor din echipele de campanie ale Operatorilor. Arhivarea se va face cu respectarea dispozițiilor din dreptul național.

Membrii din echipele de campanie ale Operatorilor vor semna declarații de confidențialitate privind datele cu caracter personal colectate și prelucrate.

În conformitate cu art. 6 alin. (5) din OUG, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, Operatorii vor prelua listele de susținători pe care le-au depus la Biroul Electoral Central și le vor păstra 6 luni de la ziua de referință. După expirarea termenului de păstrare de 6 luni, Operatorii vor asigura distrugerea listelor de susținători prin proceduri ireversibile.

II. LISTA DE SIMPATIZANȚI

1. Scop prelucrare date cu caracter personal și temei legal

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor. Prezenta secțiune descrie scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, persoana vizată dându-și consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific arătat în această secțiune. Prin completarea și semnarea listei de simpatizanți, persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatori. Arătăm faptul că prezenta informare respectă şi prevederile legislației interne, respectiv art. 9 din Lege.

Scopul specific pentru care persoana vizată își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea și semnarea listei de simpatizanți este pentru a fi informată cu privire la proiectele, evenimentele și orice acțiuni politice susținute și promovate de Operatori în prezent și în viitor.

Pentru a vă informa cu privire la proiectele și evenimentele următoare ale Operatorilor, vă dați acordul prin completarea datelor să vă contactăm telefonic, prin sms și prin transmitere de e-mail-uri.

Operatorii colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în scopul utilizării lor în campaniile politice, precum și în orice alte activități politice prezente şi viitoare pe care le vor derula împreună sau separat. Ca partide politice înregistrate în România, Operatorii au un rol fundamental în realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democraţiei.

Operatorii colectează datele personale pentru a le utiliza în scopuri politice și pentru a-și crea o imagine asupra electoratului din România.

2. Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare își dă consimțământul persoana fizică vizată, care va completa și semna lista de simpatizanți și care vor fi colectate și prelucrate de Operatori sunt următoarele: nume, prenume, e-mail și număr de telefon.

3. Cum folosim datele

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai justificat, cu consimţământului dumneavoastră, în baza interesului nostru legitim, precum şi dacă este aplicabil conform unui temei legal în următoarele modalități:

 • pentru a vă trimite mesaje în legătură cu campaniile și orice alte acţiuni politice ale noastre – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să informăm electoratul despre acțiunile Operatorilor;
 • pentru a vă contacta pe diverse subiecte, întrebări, chestionare – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să interacționăm cu electoratul;
 • pentru a observa și analiza intențiile de vot și opiniile politice – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să înțelegem electoratul și să identificăm susținătorii Operatorilor;
 • pentru a vă trimite și realiza sondaje pe care le vom analiza în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic;
 • pentru prelucrarea cererilor de înscriere și administrarea listelor de membri – în baza interesului nostru legitim de a avea o bază de date a membrilor, simpatizanților și susținătorilor;
 • pentru a vă trimite informații despre activitățile de strângere de fonduri organizate de oricare dintre Operatori – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să asigurăm finanțarea Operatorilor;
 • pentru procesarea donațiilor și verificarea legalității acestora – avem un interes legitim să procesăm donațiile și o obligație legală să verificăm legalitatea acestora;
 • pentru realizarea cercetărilor de piață/sondaje – avem un interes legitim pentru a observa direcția politicii generale în România
 • pentru întocmirea listelor de susținători pentru candidații la alegerile europene, naționale sau locale.

4. Entitate abilitată (Operatorii) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați oricăruia dintre operatorii enumerați în preambul, respectiv: Responsabil date USR – Teodora Stoian, e-mail dpo@usr.ro, Responsabil date PLUS – Andrei Lupu, e-mail dpo@ro.plus.

5. Drepturile persoanei vizate

Operatorii vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, Bld. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, București, Sector 1).

6. Perioada pentru care datele sunt stocate

Datele astfel colectate, prin intermediul acestui tabel, vor fi stocate de Operatori în format digital în baza lor de date pe perioadă nedeterminată, până la retragerea consimțământului. Tabelele pe suport de hârtie vor fi distruse prin mijloace ireversibile în termen de 6 luni de la colectare, după ce respectivele date au fost preluate în format digital în baza de date a Operatorilor.

7. Aspecte privind transmiterea datelor astfel colectate către terți

Datele cu caracter personal astfel colectate nu vor fi transmise către terţi ci vor fi folosite doar de către Operatori.

8. Aspecte privind arhivarea și ștergerea datelor cu caracter personal

Datele sunt arhivate în format fizic la sediile Operatorilor pe o perioadă de 6 luni de la colectare, până la introducerea acestora în bazele de date ale Operatorilor. Operatorii vor adopta măsuri de securitate tehnică și organizatorică privind arhivarea listelor de simpatizanți, în acest sens listele urmând a fi păstrate într-un dulap cu această destinație specială, încuiat cu cheie. Accesul la acest dulap va fi limitat membrilor din echipele de Operatorilor care introduc datele în baza de date. Arhivarea se va face cu respectarea dispozițiilor din dreptul național.

Membrii din echipele Operatorilor care au acces la tabele pentru introducerea datelor în baza de date vor semna declarații de confidențialitate privind datele cu caracter personal colectate și prelucrate. Datele vor fi șterse la cererea expresă a persoanei vizate.

3. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL  PE CARE LE PRELUCRAM

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice). Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate in urma colaborării directe.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră prin înregistrarea prin intermediul www.usrplus.ro, precum:

Categorie date personale De ce solicitam aceasta categorie de date? Text de lege care obliga USR la prelucrarea datelor (obligație legală prevăzută în legislația UE sau în legislația națională) Articol Statut care permite USR prelucrarea datelor (obligatie statutara) Text GDPR temei legal
Nume Prenume 1.interes public- identificarea membrului , mentinerea si administrarea bazelor de date 2. obligatia legala referitoare la finantarea activitatii partidelor politice In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016 1. art. 6 (1) lit. e) RGPD; 2. art. 6 (1) lit. c) RGPD
Adresa de domiciliu/resedinta numele străzii, numărul, orașul, sat, comuna, județul, codul poștal, țara 1. obligatie legala verificarea ca cetatenii UE au domiciliul pe teritoriul Romaniei  2. interes public- alocarea de activitati teritoriale si proiecte in aria de domiciliu/resedinta In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016 art. 7 alin. 1 art. 6 (1) lit. c) RGPD
Numar de telefon interes public- comunicare si mentinerea contactului permanent cu partidul art. 6 (1) lit. e) RGPD
Adresa de email interes public- comunicare si mentinerea contactului permanent cu partidul art. 6 (1) lit. e) RGPD
Tipul și id-ul de messenger pe care-l folosiți (facebook, skype, whatsapp) interes public- comunicare si mentinerea contactului permanent cu partidul art. 6 (1) lit. e) RGPD
CI seria si numar obligatia legala referitoare la finantarea activitatii partidelor politice In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016 art. 6 (1) lit. c) RGPD
CNP identificare plati cotizatie membru – raportare AEP
Sexul obligatie legala – reprezentare de gen pentru combaterea discriminarii de gen OG nr. 137/2000 art. 6 (1) lit. c) RGPD
Data nașterii 1. interes public- identificare membrului; 2. obligatia legala referitoare la finantarea activitatii partidelor politice In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016 1. art. 6 (1) lit. e) RGPD; 2. art. 6 (1) lit. c) RGPD
Naționalitatea obligatie legala – combaterea discriminarii, verificarea membrilor
Experiența profesională interes public- identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza art. 6 (1) lit. e) RGPD
Studii interes public- identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza art. 6 (1) lit. e) RGPD
Experiența / activitatea politică interes public- in vederea acordarii derogarii privind analiza criteriilor de admitere in partid art. 6 (1) lit. e) RGPD
Domenii de interes interes public- repartizare pe domenii de interes in cadrul partidului art. 6 (1) lit. e) RGPD
Pasiuni interes public- repartizare pe domenii de interes in cadrul partidului art. 6 (1) lit. e) RGPD
Apartenența la asociații profesionale interes public- identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza art. 6 (1) lit. c) RGPD; art. 6 (1) lit. e) RGPD
Cetatenia cerinta legala si statutara – verificarea daca solictantul este cetatea roman sau cetatean UE cu domiciliul in Romania art. 1 si art 6 Legea 14/2003 art.7 (1), 8(4) art. 6 (1) lit. c) RGPD
Semnatura interes public- privind asumarea declaratiei pe propria raspundere si veridicitatea informatiilor oferite art. 6 (1) lit. e) RGPD
Daca are drept de vot (nu i-a fost supendat etc.) obligatie legala – verificare daca solicitantul are dreptul de a deveni membru al partidului politic; art. 1 si art 6 Legea 14/2003 art. 6 (1) lit. c) RGPD
Apartententa la organizatii obligatie legala- verificare daca solicitantul are dreptul de a deveni membru al partidului politic, respectiv nu ii este interzisă prin lege asocierea politică; art.7 legea 14/2003 art. 6 (1) lit. c) RGPD
4. ANALIZA DATELOR SOLICITANTILOR SI VALIDAREA ACESTORA

Partidul Uniunea Salvați România folosește analiza datelor pentru a-și îndeplini obiectivele propuse si a-și folosi cât mai eficient resursele.

Partidul Uniunea Salvați România folosește unele date pe care le colectăm despre dvs. pentru a face o verificare/validare și încadrare a celor mai potrivite persoane pentru diverse posturi si poziții atât din cadrul Partidului Uniunea Salvați România cât și pentru funcțiile publice pentru care partidul poate face numiri și /sau propuneri.  Uneori folosim mijloace diverse aplicații/sisteme pentru a analiza această varietate de date care ne sunt furnizate de membrii înșiși și a le culege (uneori denumite „profilare”) în următoarele scopuri:

 • pentru a decide dacă vă trimitem materialele noastre de campanie sau materiale despre cum puteți sprijini partidul.
 • pentru a identifica persoanele țintă pentru anumite funcții și atribuții
 • pentru a identifica persoanele țintă pentru anumite sarcini
 • pentru a solicita sprijin financiar prin donații, cotizații etc.

dar decizia finala rămâne întotdeauna umană (comisie desemnata, departament recrutare, etc).

Exemple de categorii de date pe care le analizăm de obicei sunt: ​​apartenența politică, opiniile și preferințele politice, atitudinile, caracteristicile geo-demografice și socio-economice.

Realizăm aceste analize deoarece avem un interes legitim de a identifica potențialii membri și candidați ai Partidului pentru diverse funcții si poziții interne in cadrul partidului sau externe.

În cazul în care crearea de profiluri procesează date de categorie specială referitoare la opinia dvs. politică, considerăm că acest lucru este necesar în scopul activităților noastre politice și, prin urmare, este permis în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (g) GDPR – interes public substanțial  si Legea nr. 190/2018.

Apreciem că evaluările și încadrarea realizată și deciziile pe care partidul le ia pe baza acestora nu vă afectează în vreun fel în mod semnificativ.

De asemenea, ne puteți contacta oricând și vă puteți exercita dreptul de a vă opune și ne puteți cere să nu prelucrăm informațiile dvs. personale în acest scop.

5. CUM UTILIZAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a le utiliza în scopul activităților noastre ca partid politic, așa cum este definit in Statutul USR, conform deciziei BN privind conformarea GDPR și a prezentei note de informare.

6. SCOPUL COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Modul în care utilizăm datele cu caracter personal este protejat de lege și putem să le prelucrăm numai când avem un temei legal pentru aceasta.  Temeiurile legale pentru care prelucrăm datele dvs. sunt:

 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interes public (art. 6 alin. 1 lit. e RGDP – temei legal sarcina publică – angajament democratic) respectiv acele activități care servesc unei sarcini desfășurate în interes public respectiv realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional, dreptul public sau contribuie la pluralismul politic, la formarea opiniei publice
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Statut
 • Când este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor statutare la care toți membrii au aderat la înscriere (art. 6 alin. 1 lit. e RGDP Temei legal interes public
 • Când este datoria noastră legală ( art. 6 alin. 1 lit. c RGDP temei legal obligația legală)
 • Când avem un interes legitim (temei legal interes legitim 6. alin. 1 lit. f).
 • Când oferiți consimțământul (art. 6 alin. 1 lit. a RGDP temei legal consimțământul)

Datele personale sensibile beneficiază de o protecție suplimentară conform legii. Datele personale sensibile sunt informațiile despre opinia politică, rasa, etnia, orientarea sexuală, viața sexuală, convingerile religioase sau filozofice, cazierul judiciar, apartenența la sindicat. De exemplu putem prelucra date cu caracter  personal cuprinse in cazierul judiciar atunci când partidul selectează candidați pentru nominalizările din partea partidului pentru diverse funcții din cadrul diverselor instituții publice, prefecturi, agenții, primării etc.  Aceste date fac parte dintr-o „categorie specială” conform legislației privind protecția datelor și vom prelucra aceste date numai acolo unde avem un temei legal pentru a face acest lucru.

Activitatea partidului politic în ansamblul ei este considerată de lege ca fiind o activitate de interes public și, prin urmare, ni se permite să prelucrăm date cu caracter personal în măsura în care sunt necesare în scopurile activității noastre in domeniul politic fără consimțământul expres al persoanei vizate, dar cu condiția să se prevadă garanțiile corespunzătoare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 190/2018. Aderarea la obiectivele partidului prin completarea și semnarea cererii și a formularului de înscriere reprezintă angajamentul aplicatului de a participa în mod activ la activitatea organizației, iar prelucrarea informațiilor furnizate liber se va face în acord cu obiectivele partidului.

7. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Colectăm datele dumneavoastră personale din următoarele surse:

 1. Furnizate în mod direct de dumneavoastră:
  • personal când vorbiți cu unul dintre reprezentanții sau voluntarii noștri
  • pe hârtie  – dacă ne scrieți sau dacă utilizați un formular pe hârtie
  • digital, cum ar fi dacă completați un formular pe un site web sau interacționați online cu partidul prin intermediul site-urilor web sau al platformelor de socializare
  • când participați la activitățile specifice partidului atât la nivel central cât și la nivel local
  • când realizați tranzacții financiare in calitate de membru (ex. plata cotizației,  donații  etc)
 2. În mod indirect:
  • platforme de socializare (de exemplu, când postați pe Facebook sau Instagram etc)
  • înregistrări sau surse publice, informații disponibile publicului.
  • sistem de supraveghere video (CCTV) dacă intrați în sediul central al partidului sau unul dintre sediile teritoriale
  • înregistrări audio-video ale ședințelor partidului sau filialelor partidului ținute online (de exemplu, Zoom, Team, Skype, Meet, etc)
  • posta/firma de curierat
8. PARTAJAREA / TRANSFERUL DATELOR  CU CARACTER PERSONAL
 1. In interiorul partidului pentru gestionarea proceselor organizaționale:Partidul Uniunea Salvați Romania are un interes public să partajeze anumite date cu caracter personal și să le punem la dispoziția Partidului de la nivel local la nivel național sau invers, de la nivel național la nivel local, atunci când este necesar pentru campaniile noastre sau pentru alte activități ale partidului politic.  Dacă se face o sesizare conform Statutului si reglementărilor interne ale Partidului, atunci datele cu caracter personal pot fi partajate cu organele partidului cu atribuții in acest sens.‍
 2. În exteriorul partidului conform cerințelor legale:Exista situații in care avem obligația transmiterii datelor colectate către entități guvernamentale. De exemplu, dacă faceți o donație către filiala partidului din care faceți parte, aceste date cu caracter personal vor fi raportate către sediul central, astfel încât să poată fi înregistrate și raportate de către AEP.
 3. In exteriorul partidului pe baza interesului legitim al organizării operaționale a partidului:Uneori, in activitatea noastră curenta este necesar să vă partajăm  datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte a acestora, fie în cadrul Partidului, fie cu furnizorii noștri de servicii (ex. avocați, contabili, experți, operatori de telefonie, voluntari, curieri, tipografii, reprezentanții aleși, candidați, organisme de control si reglementare – AEP, BEC etc). Datele sunt partajate numai când avem un motiv, iar legea ne permite acest lucru in baza interesului legitim si a obiectivelor Statutare adoptate de membri la înscrierea in partid.

 

În cazul în care utilizăm un împuternicit, respectiv o entitate care prelucrează date în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, ne asigurăm că această prelucrare se face pe baza unui acord de prelucrare a datelor prin care vor folosi datele numai în scopurile pentru care au fost furnizate și vor lua măsurile necesare pentru a asigura securitatea acestora.

Partidul Uniunea Salvați Romania nu va vinde sau transfera niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități ce nu sunt parte din procesul operațional intern. Partidul face eforturi pentru a utiliza aplicații si  pentru a menține informațiile in Spațiului Economic European. In acest sens, unul dintre proiectele relevante este E-USR.ro – o platforma dezvoltata in mod special de către organizație. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.  Pentru o transparenta totala, vă supunem atenției furnizorii cei mai importanți la această dată:

 1. a) 3DNA, asigura utilizare platformei Nation Builder, cu scopul asigurãrii activitãților și operațiunilor USR, susținãtorilor și a potențialilor susținãtori. Aceasta platforma este găzduita in Statele Unite ale Americii. (informații detaliate se pot regãsi aici).
 2. b)  Microsoft, de la care folosim platforma Office365 (informații detaliate aici), cu scopul asigurãrii colaborãrii si comunicãrii prin mijloace electronice, toate datele fiind gãzduite in serverele din Europa.
 3. c) Google Analytics pentru a ne ajuta sã înțelegem și sã utilizãm mai bine www.usrplus.ro și www.usr.ro. (Detalii aici).
 4. d) Hubspot, utilizat in scopul păstrării registrului membrilor hubspot.com

Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, platformele și serviciile digitale pe care le contractăm își asuma respectarea  măsurilor tehnice și organizatorice de protecția datelor și impunem existenta clauzelor contractuale standard recomandate de EDPB (informații generale aici sau aici) sau garanții suficiente că datele dumneavoastră sunt prelucrate în siguranță și doar în condițiile pe care le stabilim de comun acord.

În eventualitatea folosirii altor furnizori din Romania/Europa, garantăm că există un proces de evaluare a riscului și de verificare periodică a respectării masurilor tehnice și organizatorice care să ducă la o conformare deplina din punct de vedere al securității, confidențialității si cerințelor GDPR.

9. RETENTIA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Revizuim în mod constant datele cu caracter personal pe care le deținem și luăm în considerare în mod regulat relevanța și nevoia noastră de a le păstra. Folosim mai mulți factori pentru a ne determina perioadele de păstrare.  Factorii pe care îi luăm în considerare la stabilirea perioadelor de păstrare a datelor cu caracter personal sunt:

 • Perioadele de păstrare prevăzute de lege – de exemplu, partidul are obligația legală de a păstra informațiile financiare pe o perioadă de 5 ani,
 • Scopul pentru care au fost furnizate sau obținute datele cu caracter personal;
 • Prevederile Statutare;
 • Cerința noastră de afaceri documentată pentru păstrarea datelor dvs

Dacă păstrarea datelor cu caracter personal încălca vreunul dintre drepturile persoanelor vizate, Vom prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se termină perioada legală de păstrare ori perioada de păstrare declarată sau până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de păstrare legal stabilită, declarăm că datele cu caracter personal vor fi șterse dupa o perioada de 5 ani de la încetarea calității de membru, dacă acesta nu a devenit simpatizant. In cazul persoanelor vizate – vizitatori site, durata este asigurata de informatiile de tip cookies mentionate in nota de informare de cookies.

Pentru categoria persoanei vizate – sustinator, perioada de retentie este de 5 ani.

10. SECURITATEA DATELOR

Pentru protejarea și securitatea datelor cu caracter personal folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

Printre acestea menționăm: programe de securitate, inclusiv firewall-uri, acces restricționat la bazele de date pe baza de user si parola, instituirea de proceduri pentru a ne asigura că sistemele și bazele de date din hârtie și computer sunt protejate împotriva divulgării, utilizării, pierderii și deteriorării neautorizate.

11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN DOMENIUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți exercita oricare dintre aceste drepturi ale persoanei vizate contactând responsabilul nostru cu protecția datelor

Drepturi Descriere
Dreptul de a fi informat Aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. personale. Partidul Uniunea Salvați Romania vă aduce la cunoștință prin notificări de informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Este posibil să nu furnizăm informații de confidențialitate atunci când aveți deja astfel de informații sau ar presupune un efort disproporționat pentru a furniza astfel de informații.
Dreptul de acces Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem.
Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră Aveți dreptul de a solicita corectarea informațiilor incorecte sau incomplete pe care le deținem despre dvs.
Dreptul de a fi uitat În anumite circumstanțe puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem. Există unele date cu caracter personal care trebuie păstrate conform obligațiilor noastre legale și alte date cu caracter personal pentru care putem avea un interes legitim să le păstrăm.
Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când contestați exactitatea datelor sau când datele au fost prelucrate în mod ilegal.
Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem către o organizație terță parte și puteți solicita să le furnizăm într-un format care poate fi citit automat.
Dreptul de a se opune prelucrării Aveți dreptul absolut de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing direct, inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct. Dacă prelucrăm datele dvs. pe baza „intereselor legitime” sau „a unei sarcini desfășurate în interes public”, atunci aveți dreptul să vă opuneți a vă folosi datele în acest mod.  Acest drept nu este absolut și putem continua să prelucrăm datele dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare.
Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv profilarea Putem folosi programe de calculator pentru a lua decizii sau pentru a crea un profil despre dumneavoastră. Aveți dreptul de a nu fi supus unei astfel de decizii sau a profilării respective în cazul în care aceasta vă creează consecințe semnificative.
Dreptul de a formula plângeri sau acțiuni Dacă sunteți nemulțumit de modul în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal atunci aveți dreptul de a vă plânge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecata.

Email: dpo@usrplus.ro

3. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt acele date ce pot fi asociate unei persoane. Conform Regulamentului sunt considerate date cu caracter personal, spre exemplu, date precum numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon. De asemenea există categorii de informații tehnice, precum adresa de IP, de exemplu, care în cazuri specifice pot reprezenta date cu caracter personal.

Având în vedere aspectele menționate în paragraful anterior, vă informăm cu privire la faptul că din motive tehnice, se colectează automat la vizitarea acestui site de web date specifice, ca de ex. adresa IP, pe care furnizorul dumneavoastră de servicii internet o atribuie computerului dumneavoastră cu ocazia conectării la internet sau informații despre pagina de internet de pe care ați accesat oferta noastră sau browser-ul de internet pe care îl utilizați (informații tehnice). Aceste informații tehnice pot reprezenta în cazuri individuale izolate și date cu caracter personal. De regulă utilizăm informațiile tehnice în majoritatea cazurilor uzuale numai în măsura în care acestea sunt necesare din motive tehnice pentru operarea site-ului nostru de web și protecția acesteia împotriva atacurilor și abuzurilor precum și pseudonimizat sau anonimizat în scopuri statistice.

1. Cum vă utilizăm datele dumneavoastră. Scopul prelucrării
Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor, pentru a putea ține legătura cu Dvs. și a vă informa cu privire la proiectele, evenimentele și acțiunile prezente și viitoare ale USR.

Datele colectate implicit pe site
Dacă vizitați acest site sunt memorate în mod standard, pe cuprinsul fișierelor tip protocol, așa-numitele Logfiles:

Adresa IP (adresa protocolului de internet) a calculatorului care accesează
Site-ul de web de pe care ne vizitați (Referrer)
Paginile noastre de web pe care ne vizitați de partea noastră
Data și durata vizitei
Tipul browser-ului și setările browser-ului (de ex.: limba)
Sistemul de operare
Datele Logfiles sunt stocate de către noi pentru o perioadă de 7 zile ca măsură tehnică preventivă de protecție a sistemelor de prelucrare a datelor împotriva accesărilor neautorizate. Datele sunt salvate în backup doar pentru restaurări în caz de probleme tehnice sau de securitate.

Noi menținem în permanență măsuri tehnice și organizatorice actualizate și testate continuu pentru garantarea securității datelor, în special pentru protecția datelor dumneavoastră din decursul transmisiei datelor precum și împotriva luării la cunoștință de către terți.

Utilizarea cookies: Pe site-ul nostru de web utilizăm așa-numite cookies. Cookies sunt fișiere de text care ne permit să configurăm vizita dumneavoastră pe site-ul nostru de web. Acestea includ de ex. presetări pentru redarea site-ului nostru de web. Aceste cookies sunt temporar memorate pe computerul dumneavoastră și transmise către servere. Puteți vizualiza și șterge cookies memorate pe computerul dumneavoastră și să controlați gestionarea cookies la nivel general prin intermediul setărilor browser-ului dumneavoastră de internet. Puteți obține informații mai detaliate în acest sens de la producător sau în cadrul funcției de ajutor a browser-ului dumneavoastră de internet. Vă rugăm să aveți în vedere că funcționalitățile acestui site pot fi indisponibile sau cu disponibilitate limitată dacă nu permiteți cookies.

Google Analytics: Acest site de web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză de web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează cookies. Informațiile generate prin intermediul cookie-ului privind utilizarea dumneavoastră a prezentului site de web sunt transmise în general unui server al Google din SUA și memorate acolo. Adresa dumneavoastră de IP este însă prescurtată anterior de către Google pe teritoriul statelor-membre ale Uniunii Europene sau în alte țări semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa completă de IP este transmisă unui server al Google din SUA și prescurtată acolo. Datele astfel colectate sunt anonime pentru noi, acestea presupunând că nu putem vizualiza nici datele cu caracter personal ai utilizatorilor individuali și nici să le combinăm cu alte informații aferente unui utilizator. La cererea operatorului acestui site de web Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea dumneavoastră a acestui site, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile site-ului de web și de a presta alte servicii suplimentare conexe utilizării site-ului de web și utilizării internetului față de operatorul site-ului. Adresa de IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este combinată cu alte date ale Google. Puteți împiedica memorarea cookies printr-o setare corespunzătoare a browser-ului folosit de dumneavoastră. Mai puteți împiedica de asemenea și colectarea datelor generate prin intermediul cookie-ului și referitoare la utilizarea site-ului de web (incl. adresa dumneavoastră de IP) de către Google precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea plugin-ului de browser disponibil din următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. și instalarea acestuia.

Conversion Tracking cu „pixelul de acțiune al vizitatorilor“ al Facebook: Noi utilizăm în cadrul prezenței noastre de pe internet „pixelul de acțiune al vizitatorilor“ al Facebook Inc., („Facebook“) pentru a putea măsura eficiența demersurilor de marketing online. Cu ajutorul acestuia putem monitoriza acțiunile utilizatorilor după ce aceștia au vizualizat un anunț publicitar de pe Facebook și/sau ați efectuat un click pe acesta și ați ajuns ulterior pe site-ul nostru. Astfel putem înregistra eficiența anunțurilor publicitare ale Facebook în scopuri statistice și de cercetare a pieței. Datele astfel colectate sunt anonime pentru noi, acestea presupunând că nu putem vizualiza nici datele cu caracter personal ai utilizatorilor individuali și nici să le combinăm cu alte informații aferente unui utilizator. Aceste date sunt însă memorate și prelucrate de către Facebook. Facebook poate astfel retrasa comportamentul utilizatorilor care au efectuat un click pe un anunț publicitar din zona de membri a Facebook și au fost redirecționați spre site-ul nostru de web. Prin utilizarea cookies, deci a fișierelor de text ce sunt memorate pe computerul dumneavoastră, Facebook poate astfel să recunoască ulterior acest utilizator în zona de membri a Facebook și să optimizeze eficiența anunțurilor publicitare, de ex. să ofere anunțuri publicitare adresate grupurilor-țintă, conform Directivei privind Utilizarea datelor a Facebook. Aceasta se referă doar la acei utilizatori care au un cont deschis pe Facebook și sunt logați în zona de membri a Facebook. Utilizatorii care nu sunt membrii Facebook nu sunt afectați de această prelucrare a datelor. Puteți să vă exprimați dezacordul privind această prelucrare a datelor accesând următorul link: www.aboutads.info/choices/

Google AdWords: Acest site de web utilizează Google AdWords, un serviciu de analiză al Google Inc. („Google“). Cu această ocazie este setat de către Google Adwords un cookie pe calculatorul dumneavoastră în măsura în care ați ajuns pe site-ul nostru prin intermediul unui anunț Google de pe site-ul nostru de web. Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt prevăzute pentru identificarea personală. Datele astfel colectate sunt anonime pentru noi, acestea presupunând că nu putem vizualiza nici datele cu caracter personal ai utilizatorilor individuali și nici să le combinăm cu alte informații aferente unui utilizator. Dacă vizitați anumite site-uri și cookie-ul nu a expirat încă, atât noi cât și Google putem recunoaște că cineva a efectuat un click pe anunț și au fost astfel redirecționați spre site-ul nostru. Cookie-urile nu pot fi astfel monitorizate prin intermediul site-urilor de web ale clienților AdWords. Informațiile obținute prin intermediul cookie-urilor de conversie sunt prevăzute pentru întocmirea unor statistici de conversie pentru acei clienți AdWord care s-au decis în favoarea conversion tracking. Nu primim nici un fel de informații prin intermediul cărora să se permită identificarea personală a Dvs. Dacă nu vreți să participați la procedura de tracking, puteți refuza și setarea unui cookie necesar în acest sens-spre exemplu prin opțiunea browser-ului care dezactivează la nivel general setarea de cookie-uri. Puteți dezactiva stabilirea de cookies pentru conversion-tracking și prin intermediul setării browser-ului dumneavoastră astfel încât să fie blocate cookie-urile de pe domeniul „googleadservices.com“.

2. Exprimarea acordului, drepturile persoanei vizate

Puteți refuza oricând o utilizare a datelor dumneavoastră în scopuri publicitare, de cercetare a pieței și sondare a opiniei sau să vă exprimați dezacordul privind utilizarea pe viitor a datelor dumneavoastră. Puteți să ne transmiteți refuzul sau dezacordul prin e-mail la adresa de mail: dpo@usr.ro. În măsura în care primiți prin e-mail materiale publicitare și de marketing (ex. newsletter) din partea noastră, puteți să vă exercitați dreptul de opoziție sau de ștergere urmând indicațiile din respectivul email. Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că implementarea refuzului/retragerii dumneavoastră din sistemele noastre s-ar putea să necesite un anume interval de timp și să mai primiți pe durata acestuia în continuare și alte mesaje din partea noastră. Termenul de soluționare al cererii Dvs. va fi de 30 de zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. USR în calitate de operator vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți astfel drept la informare privind scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal prelucrate, destinatarul acestor date cu caracter personal, durata stocării, drepturile care vi se cuvin, proveniența datelor cu caracter personal precum și existența unei metode automatizate de luare a deciziilor. Această informare este gratuită.

Sunteți îndreptățit să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal eronate sau incomplete care vă privesc. Aveți drepturi să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în măsura în care prelucrarea datelor a avut loc în mod ilicit și nu există obligații juridice de partea noastră care să contravină unei ștergeri.

Sunteți îndreptățit să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, după cum considerați necesar.

Sunteți îndreptățit să solicitați transmiterea datelor dumneavoastră, pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format bine structurat, uzual și lizibil în mod automatizat. Aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce presupune ca datele cu caracter personal să fie transmise de noi direct către un alt operator, în măsura în care va fi posibil din punct de vedere tehnic.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Preluării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336, București, România dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor.

3. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor
Vrând să respectăm întocmai legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal precum și să nu aducem atingere drepturilor Dvs. recunoscute de lege, pot deveni necesare actualizări ale prezentelor informații privind protecția datelor. De aceea vă recomandăm să vă informați periodic despre modificările din cadrul prezentei secțiuni a site-ului.

12. FORMULAREA UNEI PLANGERI

Dacă după ce ați adresat solicitarea către operator, utilizând ca date de contact: DPO USR, București, Șos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1, Email: dpo@usrplus.rosunteți nemulțumit de răspunsul primit referitor la modul în care sunt prelucrate datele dvs., atunci aveți dreptul să vă adresați la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

+40 318.059.211

+40 318.059.212

Prezenta nota de informare (versiunea 4/30 iunie 2021) poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site-ul nostru www.usrplus.ro

Avem urgentă nevoie de un nou mod de a face politică, de responsabilitate, integritate, depolitizare și de profesionalism în toate instituțiile. Trebuie să le oferim noilor generații un sistem educațional performant, actualizat, care să le dea șansa de a-și împlini potențialul, indiferent de mediul din care provin.
Andrei Miftode